Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b (TBP), numer telefonu: +48 22 488 5550,  adres e-mail: tlp@toyota-fs.com
 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD), odpowiadającym za przestrzeganie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. jest Pani Ewa Cedro. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
- pocztą elektroniczną na adres: daneosobowe@toyotaleasing.pl
- pocztą tradycyjną na adres: ul. Postępu 18 b, 02-676 Warszawa

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

W zależności od wybranego produktu/usługi:

 • Udzielenia finansowania na samochód nowy lub używany w postaci leasingu lub najmu długoterminowego, w związku z zawarciem umowy oraz jej wykonaniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO i przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy.

Każdorazowo, bez względu na wybór produktu/usługi:

 • Marketingu produktów własnych, który to cel jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez TLP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu, oraz
 • Udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO), dane osobowe będą przechowywany przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy, oraz
 • Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które to działania są prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez TLP (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez TLP, oraz
 • Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez TLP (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez TLP.

W zależności od udzielonej zgody:

 • Marketingu produktów własnych po zakończeniu umowy, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody;
 • Marketingu podmiotów powiązanych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych:

 • Organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, np. Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;
 • Podmiotom wykonującym zadania określone przepisami prawa w związku z wykonywaniem czynności leasingowych oraz nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności, np. BIK, biura informacji gospodarczej i inne instytucje;
 • Podmiotom wspierającym TLP w procesach biznesowych i czynnościach leasingowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz TLP (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom TLP.

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od TLP dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy z TLP.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w związku z:

 • Wnioskowaniem o produkty leasingowe. Decyzje będą podejmowane w oparciu o ocenę Pani/Pana sytuacji ekonomicznej oraz finansowej. Wynikiem zautomatyzowanego podejmowania decyzji będzie określenie czy posiada Pani/Pan zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Konsekwencją dla osoby jest możliwość uzyskania lub brak możliwości uzyskania finansowania, o które się stara;
 • Dokonywaniem wstępnej i bieżącej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Wynikiem tego procesu jest określenie czy ze względu na rodzaj klienta, typ stosunków gospodarczych, historii transakcji, rodzaju produktów, ryzyka geograficznego nie zostanie Pani/Pan zakwalifikowany do kategorii osób podwyższonego ryzyka. Konsekwencją dla osoby będzie możliwość odmowy TLP w przedmiocie zawarcia umowy, wypowiedzenie już zawartej umowy lub zgłoszenie do odpowiednich organów państwowych.