FORMULARZ DANYCH UŻYTKOWNIKA KINTO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b (TLP), numer telefonu: +48 22 488 55 50,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem: daneosobowe@toyotaleasing.pl;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji usługi obsługi serwisowej w ramach zawartej umowy leasingowej (umówienia na przegląd, wymianę opon lub każda inną czynność serwisową).
  2. kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych:
  1. Toyota Motor Poland (Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000025715 NIP: 521-012-31-77 Kapitał zakładowy: 475.000,- PLN),a no podstawie zawartej umowy pomiędzy TLP, a TMPL.
  2. Wybrane stacje dealerskie, na podstawie zawartych umów pomiędzy TLP, a dealerami w celu świadczenia usług serwisowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od TLP dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia poprawną realizację umowy z TLP w zakresie obsługi serwisowej leasingowanych pojazdów.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.