Prawa i obowiązki stron umowy leasingowej

Prawa i obowiązki stron umowy leasingowej

9 października 2017

Leasing staje się w naszym kraju coraz popularniejszą formą finansowania. Trudno się dziwić. Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania, minimum formalności, ograniczenie, a nawet wyeliminowanie wkładu własnego to tylko część korzyści, wynikających z podpisania umowy leasingowej. W artykule wyjaśnimy specyfikę leasingu oraz jego największe zalety. Omówimy również prawa i obowiązki obu stron umowy.

Jak pokazują statystyki udostępnione przez Związek Polskiego Leasingu, w I połowie 2017 roku wartość finansowania samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych do 3,5 tony wyniosła 14,1 mld zł.
To aż o 17,4 procent więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Jedną z najważniejszych przyczyn zwiększonego zainteresowania leasingiem jest wzrost świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających z podpisania umowy leasingowej. A tych jest naprawdę sporo.

Najważniejsze korzyści leasingu

Kluczową korzyścią leasingu jest możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania i co za tym idzie wygenerowania odczuwalnych dla portfela oszczędności. Wybierając leasing operacyjny, od kosztów uzyskania przychodu odliczysz zarówno odsetkową, jak również kapitałową część raty, opłatę wstępną oraz bieżące koszty, związane z użytkowaniem auta (np. paliwo czy ubezpieczenie). Jako że przedmiot umowy leasingowej oficjalnie pozostaje własnością firmy leasingowej, to na niej spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Przedsiębiorcy, którzy wybiorą leasing finansowy zmniejszą podstawę opodatkowania o odsetkową część raty oraz koszty eksploatacji auta. Do ich obowiązków będzie należała również amortyzacja pojazdu.

Leasing okaże się doskonałym wyborem dla firm, które działają na rynku stosunkowo krótko lub mają problemy z otrzymaniem kredytu samochodowego. Procedury towarzyszące podpisaniu umowy leasingowej są ograniczone do minimum. Podobnie jak czas weryfikacji wniosku.

Podpisując umowę leasingową możesz znacznie ograniczyć, a nawet całkowicie wyeliminować konieczność angażowania własnego kapitału. Wiele firm leasingowych umożliwia rozpoczęcie użytkowania pojazdu bez konieczności wnoszenia wpłaty własnej.

Leasingodawcy, w przeciwieństwie do banków, nie wymagają ustanawiania zabezpieczeń w postaci cesji z polisy AC, przewłaszczenia czy depozytu karty pojazdu. Jako że auto oficjalnie należy do finansującego, w przypadku opóźnień w spłacie rat lub braku spłat może on zwyczajnie zażądać zwrotu pojazdu.

Fakt że samochód pozostaje własnością firmy leasingowej, dla wielu przedsiębiorców stanowi sporą niedogodność. Warto jednak spojrzeć na tę kwestię z innego punktu widzenia.

Jeśli zdecydujesz się na leasing operacyjny, po zakończeniu umowy możesz, ale wcale nie musisz wykupić samochodu.
Jeśli zdecydujesz się na zwrot auta leasingodawcy, możesz podpisać kolejną umowę, stając się użytkownikiem lepiej wyposażonego, dostosowanego do aktualnych potrzeb Twoje firmy modelu.

Zarówno finansujący, jak również korzystający, posiadają określone prawa i obowiązki, wynikające z umowy leasingowej. Sprawdźmy, jak kształtują się one w praktyce.

Prawa i obowiązki leasingodawcy

Głównym obowiązkiem leasingodawcy jest nabycie rzeczy od zbywcy (czyli salonu dealerskiego) i oddanie jej do użytku korzystającemu (czyli klientowi) na określony w umowie czas. Od momentu wydania przedmiotu umowy to leasingobiorca ponosi ryzyko jego utraty. Jeśli utrata nastąpi z przyczyn, za które finansujący nie jest odpowiedzialny, umowa leasingu automatycznie wygasa. W takiej sytuacji leasingodawca ma prawo zażądać od korzystającego zwrotu wszystkich niespłaconych rat oraz ewentualnych kosztów dodatkowych, wynikających z zapisów umowy.

Jako że formalnym właścicielem przedmiotu umowy pozostaje finansujący, może on rozporządzać nim bez przeszkód, np. poprzez sprzedaż.

Jeśli po zakończeniu umowy leasingobiorca nie zdecyduje się na wykupienie użytkowanego pojazdu, obowiązkiem leasingodawcy będzie jego odbiór. W przypadku użytkowania auta w nienależyty sposób, leasingodawca może rozwiązać umowę przed terminem jej wygaśnięcia.

Prawa i obowiązki leasingobiorcy

Najważniejszym obowiązkiem leasingobiorcy jest korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz terminowe regulowanie rat leasingowych. Powinnością korzystającego jest również ponoszenie opłat z tytułu zawarcia polisy ubezpieczeniowej, okresowych badań technicznych oraz ewentualnych kosztów napraw i konserwacji pojazdu.

Co ważne, choć leasingobiorca jest zobowiązany do utrzymania auta w niepogorszonym stanie, nie może dokonywać w pojeździe żadnych zmian (np. zamontować instalacji gazowej) bez wyraźnej zgody finansującego. Bez przyzwolenia leasingodawcy nie można również oddawać auta do użytku osobom trzecim.

Jeśli leasingobiorca nie jest w stanie terminowo płacić rat, ma prawo wykonać cesję umowy na inny podmiot, który będzie „kontynuował” umowę leasingu wstępując w prawa i obowiązki korzystającego.

Czy leasingobiorca może wypowiedzieć umowę leasingu?
Wypowiedzenie umowy leasingu przez korzystającego może mieć miejsce jedynie w sytuacji, w której przedmiot leasingu posiada wady uniemożliwiające korzystanie z niego zgodnie ze sposobem przewidzianym w umowie. Co ważne, przyczyną powstania wad powinny być okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi finansujący.

Innowacyjna oferta leasingu od Toyota Leasing

Jeśli chcesz osiągnąć maksimum korzyści wynikających z podpisania umowy leasingowej, wybierz Leasing SMARTPLAN, oferowany przez Toyota Leasing. W zależności od Twoich potrzeb może być to Leasing SMARTPLAN na nowe samochody lub Leasing SMARTPLAN na samochody używane.

Leasing SMARTPLAN to innowacyjna oferta finansowania, umożliwiająca znaczące obniżenie rat leasingowych. Wybierając SMARTPLAN w Toyota Leasing, spłacasz jedynie tę część wartości pojazdu, która odpowiada rzeczywistej utracie wartości w tym czasie. Tym samym korzystasz z najmniejszej na rynku utraty wartości, wynikającej między innymi z niezawodności Toyoty.

Decyzję o sposobie zakończenia umowy finansowania możesz podjąć dopiero pod koniec umowy, a gwarantowana wartość rezydualna Twojego samochodu pod koniec umowy umożliwia dalsze elastyczne finansowania nowego pojazdu.