Mężczyzna z dokumentami

ABC dłużnika: Czym jest zajęcie egzekucyjne i ile wynosi kwota wolna od zajęcia?

5 stycznia 2022

Wchodzisz na swoje konto osobiste i chcesz wykonać przelew, okazuje się jednak, że nie masz dostępu do wszystkich pieniędzy z powodu zajęcia egzekucyjnego. Dowiedz się, co to oznacza. Sprawdź też, jaka kwota może być wolna od takiego zajęcia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bank ma obowiązek zablokowania części lub całości środków zgromadzonych na rachunku osobistym z tytułu zajęcia egzekucyjnego. Jest to standardowa procedura, którą realizuje instytucja finansowa –po upływie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia o zajęciu.

Ważne! Termin ten nie odnosi się do zajęć z tytułu bieżących alimentów lub rent – w takim wypadku środki przekazywane są niezwłocznie, bez oczekiwania 7 dni.

Zajęcie egzekucyjne – na czym polega?

Zajęcie egzekucyjne to czynność wykonywana przez konkretny organ (np. urząd skarbowy, ZUS, komornika sądowego) na podstawie  tytułu wykonawczego. Dochodzi do niego w efekcie zalegania pewnej kwoty wierzycielowi przez dłużnika. Takie rozwiązanie ma pomóc w odzyskaniu należnego zobowiązania.

Bank ma obowiązek zablokowania środków po otrzymanym zawiadomieniu – zgodnie z podstawą prawną:

  • art. 80 i 81 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – gdy organem egzekucyjnym są: urząd skarbowy, ZUS, urząd/prezydent miasta,

albo

  • art. 889 i 890 Kodeksu postępowania cywilnego – gdy organem egzekucyjnym jest komornik sądowy.

Warto przy tym podkreślić, że kwota blokady na koncie może być wyższa niż kwota zajęcia egzekucyjnego. Dlaczego? Bank zobowiązany jest doliczyć do niej należne organowi egzekucyjnemu odsetki oraz opłaty.

Jakie rachunki bankowe podlegają egzekucji?

Jeśli jesteś dłużnikiem danego organu jako osoba fizyczna, wówczas blokadzie podlegają środki zgromadzone na rachunkach, takich jak:

  • konto osobiste,
  • konto oszczędnościowe,
  • konto wspólne,
  • rachunki lokat terminowych.

Bank ma prawo zastosować blokadę również na rachunku firmowym, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej.

Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca, wówczas blokada dotyczy rachunku firmowego.

Pamiętaj! Jeżeli na jednym rachunku bankowym nie ma wystarczającej ilości środków do pokrycia zobowiązania, wówczas instytucja finansowa ma prawo do zablokowania pieniędzy na kilku kontach.

Zbieg egzekucji – na czym polega?

W sytuacji, kiedy dłużnik zalega z opłatami kilku organom i każdy z nich wysyła do banku zawiadomienie, wówczas dochodzi do tzw. zbiegu egzekucji. W takim przypadku środki na koncie blokowane są lub przekazywane do organów w zależności od rodzaju zbiegu:

Rodzaj zbiegu egzekucji Jak rozstrzygany jest zbieg?
administracyjny (zajęcia egzekucyjne wystawiły różne organy administracyjne np. urząd skarbowy, prezydent miasta, zakład ubezpieczeń społecznych) Pieniądze na spłatę zajęć egzekucyjnych przekazuje się do organu egzekucyjnego, który jako pierwszy wystawił zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym, bądź jeśli bank nie jest w stanie tego stwierdzić na rzecz tego, który wystawił zajęcie na wyższą kwotę.
administracyjno-sądowy
(zajęcia egzekucyjne wystawił organ administracyjny i organ sądowy)
 
Pieniądze na spłatę zajęć egzekucyjnych przekazuje się do organu egzekucyjnego, który jako pierwszy wystawił zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym, bądź jeśli bank nie jest w stanie tego stwierdzić na rzecz tego, który wystawił zajęcie na wyższą kwotę.
sądowy (zajęcia egzekucyjne wystawiły różne organy sądowe np. dwóch różnych komorników)
 
W takiej sytuacji bank wstrzymuje spłatę, aż właściwy komornik przejmie wszystkie sprawy egzekucyjne tego dłużnika.
 

Kwota wolna od zajęcia – ile wynosi?

Nie musisz obawiać się, że zajęcie egzekucyjne pochłonie wszystkie zgromadzone środki – w przypadku wysokiego długu wobec organów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo do skorzystania z tzw. kwoty wolnej od zajęcia.
Kwota wolna od zajęcia została ustalona na poziomie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2022 roku wynosi ono 3 010 zł brutto.

Pamiętaj! Kwota wolna od zajęcia nie dotyczy zajęcia alimentacyjnego.

Jeżeli zajęcie egzekucyjne dotyczy niewielkiej części środków zgromadzonych na rachunku bankowym, możesz korzystać z pozostałych pieniędzy.