słownik leasingowy

Słownik pojęć dotyczących finansowania zakupu samochodu

20 września 2017

Rata balonowa, TCM, Leasing operacyjny i wiele innych potrzebnych pojęć przydatnych przy zakupie samochodu – dowiedz się o nich więcej!

Rata balonowa jest ostatnią ratą kredytu balonowego. Wybierając kredyt z ratą balonową przez większość okresu trwania umowy będziesz spłacał niewysokie, miesięczne raty. Ostatnia rata, zwana ratą balonową będzie najwyższa. Jej wysokość wynosi zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wartości samochodu.

Wysokość rat kredytu balonowego możesz wyliczyć na podstawie poniższego wzoru (przy stałym oprocentowaniu kredytu):

R = (k x p x d)/365

R - płatność ratalna,
k - kwota kredytu,
p - oprocentowanie kredytu,
d - liczba dni, których dotyczy płatność ratalna.

Wysokość ostatniej raty wyznaczysz na podstawie:

Rb = k + [(k x p x d)/365]

Rb - płatność ratalna,
k - kwota kredytu,
p - wysokość oprocentowania kredytu,
db - liczba dni, których dotyczy ostatnia płatność ratalna (odsetkowa).

Kredyt z ratą balonową to możliwość znacznego obniżenia wysokości miesięcznych zobowiązań finansowych. Takie rozwiązanie pomaga również zwiększyć zdolność kredytową.

Wartość rezydualna, zwana również wartością resztową, to przewidywalna wartość środka trwałego lub pozostałości po nim po okresie jego eksploatacji. Pojęcie to odnosi się zarówno do leasingowanego, jak również kredytowanego samochodu.

Rata końcowa jest ostatnią, najwyższą ratą kredytu balonowego. Jeśli kredytobiorca zdecyduje się ja wnieść, stanie się formalnym właścicielem przedmiotu umowy kredytowej. Może również zrezygnować z uiszczenia raty końcowej i zamienić pojazd na nowszy czy lepiej wyposażony model.

Harmonogram spłat to dokument przygotowany przez bank lub inną instytucję finansową, udzielającą finansowania. Najczęściej przybiera formę tabeli.

Zawiera informacje na temat:

  • kwot kolejnych rat (z podziałem na kwoty odsetek i kapitału),
  • terminów spłaty,
  • aktualnego oprocentowania,
  • ewentualnych kosztów dodatkowych
  • poziomu salda zadłużenia po każdej dokonanej wpłacie (opcjonalnie).

Prolongata to wydłużenie okresu spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego. Może ona nastąpić poprzez tymczasowe zawieszenie płatności całej raty lub jedynie jej części kapitałowej.

TCM (Trade Cycle Management), czyli cykliczna wymiana samochodu, to nowatorski model finansowania pojazdów, oparty o wartość rezydualną. Użytkowanie auta w modelu TCM to gwarancja niewielkiej wpłaty własnej, niskiej miesięcznej raty oraz możliwości bezkosztowej wymiany auta na nowe po 3-4 latach.

Po upływie okresu kredytowania możesz zakończyć umowę:

  • zwracając samochód i w ramach kolejnej umowy wymienić go na nowy;
  • spłacając ostatnią ratę kredytu (jednorazowo lub w ratach) i zatrzymać użytkowane auto.

Leasing operacyjny to nowoczesna, atrakcyjna ekonomicznie forma finansowania dóbr. Przy takiej formie umowy jej przedmiot staje się składnikiem majątku leasingodawcy. To firma leasingowa ma więc obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Wybierając leasing operacyjny, leasingodawca może pomniejszyć podstawę opodatkowania o odsetkową oraz kapitałową część raty leasingowej, czynsz inicjalny oraz wszystkie wydatki, związane z bieżącą eksploatacją pojazdu. Podatek VAT jest doliczany do rat leasingowych. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca może, ale wcale nie musi wykupić użytkowanego przedmiotu.

Leasing finansowy jest alternatywą dla leasingu operacyjnego. Wybierając leasing finansowy, przedmiot umowy staje się częścią majątku leasingobiorcy. To on ma więc obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Przy takiej formie umowy kosztem uzyskania przychodu może być odsetkowa część raty leasingowej oraz bieżące koszty eksploatacji pojazdu. Podatek VAT powinien być opłacony z góry, wraz z pierwszą ratą leasingową. Po zakończeniu okresu trwania umowy, jej przedmiot automatycznie staje się własnością leasingobiorcy.

Kredyt balonowy, oparty na wartości rezydualnej, to rodzaj kredytu samochodowego. Wszystkie raty kredytu balonowego, poza ostatnią są stosunkowo niskie. Ostatnia rata, zwana ratą balonową jest najwyższa. Jej kwota wynosi zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wartości samochodu. Przed uregulowaniem ostatniej raty możesz zwrócić samochód dilerowi. Takie rozwiązanie pozwala na wymianę auta na nowszy model po 3-4 latach użytkowania. Spłacając ostatnią ratę (jednorazowo lub w ratach), zatrzymasz auto.

Zastaw rejestrowy jest jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania roszczeń. Bywa wykorzystywany przede wszystkim przez banki do zabezpieczenia kredytów samochodowych. Na mocy umowy zastawniczej, wierzyciel (zastawnik) zdobywa uprawienia do zaspokojenia swoich roszczeń z rzeczy obciążonej przez osobę uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcę). Bez względu na to komu prawo do niej przysługuje i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi zastawcy. Przez cały okres obowiązywania zastawu, zastawca może użytkować jego przedmiot. Ustanowienie takiego zabezpieczenia wymaga spełnienia 2 warunków:

  • stworzenia i podpisania umowy zastawniczej. Dokument powinien mieć formę pisemną;
  • dokonanie wpisu do rejestru zastawów.

Zabezpieczenie kredytu jest dla banku sposobem na zmniejszenie ryzyka kredytowego i gwarancją zwrotu należności z tytułu udzielonego finansowania. W przypadku znacznych opóźnień w spłacie rat lub braku płatności, zabezpieczenie umożliwi bankowi skuteczne dochodzenie roszczeń. Najpopularniejszymi sposobami zabezpieczenia kredytu są obecnie: zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, cesja z polisy AC (kredyt samochodowy) oraz poręczenie.