Dwaj mężczyźni

Linia Kredytowa w Rachunku Firmowym

Prosty sposób
na dodatkowe pieniądze w firmie

Zdarza Ci się, że Twoja firma potrzebuje środków, którymi jeszcze nie dysponuje? Z Linią Kredytową możesz zawsze sięgnąć po dodatkowe pieniądze dla Twojego biznesu – na dowolny cel.

Wysokie oprocentowanie

Korzystne oprocentowanie

Atrakcyjne oprocentowanie linii w koncie już od 5%.

Indywidualny limit

Indywidualny limit

Wysokość linii jest uzależniona jedynie od zdolności kredytowej Twojej firmy.

Ograniczone odsetki

Ograniczone odsetki

Odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty.

Automatyczna spłata

Automatyczna spłata

Każdy wpływ na konto automatycznie spłaca zadłużenie.

Szybka decyzja

Szybka decyzja

Decyzję kredytową wydajemy niezwłocznie. Pamiętaj, aby złożyć wniosek należy posiadać u nas konto od min. 3 miesięcy.

Niewielkie opłaty

Niewielkie opłaty

Niska opłata za prowadzenie konta.

Aby skorzystać z Linii Kredytowej wystarczy, ze złożysz wniosek o Konto Firmowe:
 

Złóż wniosek

Linia kredytowa

Jakie dokumenty są wymagane do otrzymania linii kredytowej?

Należy dostarczyć odpowiednie dokumenty w zależności od rodzaju zatrudnienia:

 1. Pełna księgowość - sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, rachunek zysków i strat i bilans za ostatni kwartał bieżącego roku oraz zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS. Dokumenty finansowe powinny zawierać podpisy osoby sporządzającej, zatwierdzającej oraz pieczęć firmową z danymi rejestrowymi podmiotu.
   
 2. KPIR - deklaracja podatkowa PIT/B oraz PIT-36L za rok ubiegły z potwierdzeniem złożenia w US (lub UPO), podsumowanie z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący (zestawienie narastająco od początku roku do ostatniego miesiąca włącznie, podpisane przez osobę sporządzającą lub właściciela) oraz zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS.
   
 3. Ryczałt - deklaracja podatkowa PIT-28 za rok ubiegły z potwierdzeniem złożenia w US (lub UPO), ewidencja przychodów według poszczególnych stawek ryczałtu za rok bieżący, podpisana przez osobę sporządzającą lub właściciela oraz zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS.

Czy PIT za ostatni rok też jest podstawą do obliczania zdolności kredytowej?

W przypadku zatrudnienia w formie umowy o pracę zdolność kredytowa jest wyliczana na podstawie udokumentowania miesięcznego wynagrodzenia (wyciąg bankowy, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach). PIT roczny za ostatni rok podatkowy jest podstawą do obliczenia zdolności kredytowej dla osób, które posiadają indywidualną działalność gospodarczą.

Czy jest możliwość uruchomienia linii kredytowej online?

Linia kredytowa w rachunku nie jest uruchamiana online. Należy złożyć wniosek o linię korzystając z centrum wniosków. Następnie wniosek jest weryfikowany przez Departament Kredytowy. Po podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej bank wysyła pocztą umowę linii kredytowej. Dokument należy podpisać i odesłać na adres korespondencyjny banku. Po otrzymaniu umowy środki linii kredytowej są udostępniane w rachunku.

Czy można otworzyć nowy rachunek od razu z dostępną linią kredytową?

O linię kredytową można wnioskować, posiadając przez minimum 3 miesiące konto w Toyota Bank.

Czy mogę przenieść linię kredytową z innego banku?

Tak, istnieje możliwość zawnioskowania o przeniesienie linii kredytowej z innego banku. Warunkiem udzielenia linii kredytowej jest posiadanie minimum 3-miesięcznej historii konta w Toyota Bank. Jeżeli warunek jest spełniony, wniosek zostaje przekazany do departamentu kredytowego w celu ostatecznej weryfikacji oraz zapoznania się z dokumentami finansowymi, które potwierdzają wysokość i źródło dochodu.

Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać linię kredytową w koncie?

Podstawowym warunkiem udzielenia linii kredytowej jest posiadanie minimum 3-miesięcznej historii konta w Toyota Bank. W niektórych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty finansowe lub zabezpieczenia, o których poinformuje doradca Toyota Bank.

Jak mogę podwyższyć kwotę dostępnej linii kredytowej?

W celu podwyższenia kwoty dostępnej linii kredytowej należy ponownie wypełnić wniosek o linię oraz podać w nowym wniosku kwotę linii kredytowej, którą jesteśmy zainteresowani. Wniosek zostaje poddany standardowej procedurze kredytowej.

Czy są wymagane minimalne miesięczne spłaty wykorzystanej kwoty linii kredytowej?

Tak, należy dokonywać minimalnych miesięcznych wpłat na konto w wysokości nie niższej, niż wskazana w umowie linii kredytowej.

Czy pełnoletność jest wymagana do otrzymania linii kredytowej?

Linia kredytowa może być przyznana osobie, która posiada konto w Toyota Bank od min. 3 miesięcy, ukończyła 18 rok życia i posiada regularne wpływy na rachunek z tytułu wynagrodzenia.

Od czego zależy przedłużenie linii kredytowej na kolejny rok?

Bank udziela kredytu na okres 12 m-cy. Po 11 miesiącach pracownik dokonuje weryfikacji obsługi kredytu w rachunku bieżącym. Bank może poprosić o przedstawienie aktualnych dokumentów potwierdzających dochody klienta.
Umowa Linii Kredytowej może być przedłużana na kolejne okresy 12 miesięczne jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

a. Klient należycie wykonał wszystkie obowiązki wynikające z Umowy Linii Kredytowej, w szczególności w zakresie dokonywania systematycznych wpłat na konto w wysokości nie niższej niż zadeklarowane w Umowie Linii Kredytowej,

b. Klient na co najmniej 30 dni przed upływem okresu na który zawarto Umowę Linii Kredytowej nie złożył Bankowi pisemnego oświadczenia o zamiarze nie kontynuowania Umowy Linii Kredytowej na kolejny okres, oraz

c. Sytuacja ekonomiczna klienta nie uległa pogorszeniu.

Umowa Linii Kredytowej nie jest przedłużana gdy klient nie spełni powyższego warunku lub przekroczy limit Linii Kredytowej lub prześle pisemną dyspozycję rozwiązania umowy Linii Kredytowej. 
Przynajmniej jednokrotnie w trakcie trwania okresu na jaki zawarto Umowę Linii Kredytowej, klient zobowiązany jest do spłaty całkowitej kwoty wykorzystanego limitu.

W jaki sposób mogę przesłać dokumenty wymagane do decyzji kredytowej?

Dokumenty wymagane do decyzji kredytowej można przesłać na adres email dokumenty@toyotabank.pl na numer fax 22 488 55 51 lub pocztą na adres banku.

Od kiedy naliczane są odsetki w linii kredytowej?

Bank nalicza odsetki za każdy dzień wykorzystania linii kredytowej do dnia poprzedzającego spłatę zadłużenia.

W jaki sposób mogę dokonać spłaty linii kredytowej?

Spłata linii kredytowej następuje poprzez wykonanie przelewu na rachunek, w którym jest uruchomiona linia kredytowa.

Jak zrezygnować z linii kredytowej?

W celu wypowiedzenia umowy linii kredytowej należy przesłać do banku pisemne wypowiedzenie umowy. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Pismo należy wysłać na adres banku.

Czy linia kredytowa odnawia się automatycznie?

Linia kredytowa w rachunku firmowym nie jest odnawiana automatycznie.

Załaduj więcej +

W czym możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Dodatkowe pliki

W celu przyjęcia dyspozycji bankowych dot. rachunków, depozytów lub kredytów prosimy o załączenie zeskanowanego pisma z własnoręcznym podpisem. Dozwolone formaty .jpg, .png, .pdf.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących od Toyota Bank Polska S.A. w celu przedstawienia oferty, udzielenia informacji o produktach administratora (marketing).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub SMS przychodzących od Toyota Bank Polska S.A. w celu przedstawienia oferty, udzielenia informacji o produktach administratora (marketing).
Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toyota Bank Polska S.A. (dalej: TBP), 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b. Kontakt z administratorem: numer telefonu: +48 22 488 5550, adres e-mail: kontakt@toyotabank.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@toyotabank.pl;
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość co stanowi prawnie uzasadniony interes TBP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), również w celu przedstawienia oferty oraz udzielenia informacji o produktach administratora (marketing), w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda), dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie; do momentu wycofania udzielonej na marketing zgody;
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym TBP w procesach biznesowych i czynnościach bankowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz TBP tzw. procesorzy danych (tj. podmioty świadczące usługi z zakresu IT), jak również podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawna.
 4. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - za pośrednictwem ww. kanałów kontaktu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia przedstawienie oferty i udzielenia informacji o produktach administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Toyota Bank Polska S.A. (dalej: TBP), 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b. Kontakt z administratorem: numer telefonu: +48 22 488 5550, adres e-mail: kontakt@toyotabank.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@toyotabank.pl;
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes) oraz realizacji łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa); dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, bądź, w przypadku wprowadzenia numeru klienta, przez okres realizacji umowy, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym TBP w procesach biznesowych i czynnościach bankowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz TBP tzw. procesorzy danych (tj. podmioty świadczące usługi z zakresu IT), jak również podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 4. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z PORTALU KLIENTA LEASINGOWEGO!

Na Portalu Klienta - bez konieczności kontaktowania się z Toyota Leasing, możesz:

 • sprawdzić oraz pobrać faktury i noty księgowe,
 • zapłacić faktury on-line,
 • złożyć dyspozycję do umowy,
 • zgłosić zamiar wykupu pojazdu,
 • wygenerować duplikat faktury,
 • edytować swoje dane teleadresowe,
 • uzyskać zgodę na modyfikację pojazdu,
 • uzyskać pozwolenie na użytkowanie pojazdu poza granicami kraju.

Poznaj wszystkie możliwości, które daje Portal Klienta i zacznij korzystać już dziś.

Portal Klienta

W innych sprawach zapraszamy do kontaktu z naszą Infolinią.

Masz pytania?

Zadzwoń do nas:

800 900 700

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych Banku.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług Banku za pomocą telefonu i środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Toyota Bank Polska Sp. z o. o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b (TBP), numer telefonu: +48 22 488 5550, adres e-mail: kontakt@toyotabank.pl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: daneosobowe@toyotabank.pl;
 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody; Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez TBP (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez TBP.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom;
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od TBP dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych gwiazdką (*) uniemożliwia prawidłową identyfikację osoby oraz udzielenie odpowiedzi przez TBP na przesłaną wiadomość.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Oddzwaniamy zazwyczaj w ciągu 30 minut, od poniedziałku do piątku.