Formularz służący do anonimowego zgłaszania naruszeń

Formularz służący do anonimowego zgłaszania naruszeń

  Formularz ten służy do anonimowego zgłaszania naruszeń przez pracowników, byłych pracowników klientów, kontrahentów lub innych interesariuszy, o naruszeniu przepisów, procedur i standardów etycznych.

  Podstawa prawna

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.

  *

  Podstawowe informacje:

    

  1. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za odbieranie zgłoszeń naruszeń.
  2. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy któregoś z Członków Zarządu, Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia.
  3. Zgłoszenie naruszenia jest anonimowe, jednak w przypadku gdy Informujący ujawni swoją tożsamość to dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji wniosku, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w Procedurze: Zgłaszanie Naruszeń (Whistleblowing) oraz zgodnie z Procedurą: Ochrona danych osobowych.
  4. W przypadku zgłoszenia naruszenia zaleca się przedstawienie:

   1. tła i historii naruszenia,
   2. nazwisk / roli zaangażowanych osób,
   3. miejsca i czasu zdarzeń,
   4. uzasadnienia wątpliwości,
   5. szczegółowych dowodów, jeżeli istnieją,
   6. danych kontaktowych jeżeli zgłaszający chce je ujawnić.

  5. W przypadku gdy Informujący dobrowolnie pozostawi swój adres e-mail lub numer telefonu, otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz o ile to możliwe, informacje zwrotne na temat działań następczych w związku ze zgłoszeniem.
  6. Mając na uwadze dobro postępowania, Informujący, o ile to możliwe, może zostać poproszony przez osobę uprawnioną o dobrowolne przekazanie dodatkowych informacji dotyczących zgłoszenia, poprzez anonimowy dialog lub dialog z zachowaniem poufności w przypadku gdy Informujący ujawnił swoją tożsamość.
  7. W przypadku gdy zgłoszenie jest adresowane do Prezesa Zarządu istnieją także inne formy zgłoszenia naruszenia:

   1. skrzynka mailowa naruszenia@toyota-fs.com, do której dostęp posiada jedynie Prezes Zarządu;
   2. droga pocztowa na adres Prezesa Zarządu Banku: Bogdan Grzybowski, Prezes Zarządu, Toyota Bank Polska S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

  8. W przypadku gdy zgłoszenie jest adresowane do Rady Nadzorczej istnieje możliwość zgłoszenia naruszenia drogą pocztową na adres Rady Nadzorczej Banku: Toyota Kreditbank GmbH, Toyota-Allee 5, D-50858 Cologne.