Linia Kredytowa

Linia Kredytowa

Dodatkowe środki zawsze pod ręką

  • wygodny dostęp przez Konto z którego korzystasz na co dzień
  • odsetki naliczane jedynie od wykorzystanej kwoty
  • każdy wpływ na konto powoduje automatyczną spłatę zadłużenia
Złóż wniosek

Limit kredytowy

Jakie dokumenty są wymagane do otrzymania limitu kredytowego?

Jeżeli klient otrzymuje wynagrodzenie na rachunek w Toyota Bank, decyzja jest podejmowana na podstawie uznań z tytułu wynagrodzenia. 

W innym przypadku należy dostarczyć odpowiednie dokumenty, w zależności od rodzaju zatrudnienia:

1. Umowa o pracę - wyciąg z bankowości internetowej za okres 3 miesięcy lub zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach netto z 3 ostatnich miesięcy.

2. Emerytura - ostatnia decyzja ZUS o waloryzacji emerytury. Jeśli brak - decyzja emerytalna i ostatni odcinek emerytury lub ostatni wyciąg z rachunku bankowego.

3.  Renta - ostatnia decyzja ZUS o waloryzacji renty. Jeśli brak - decyzja rentalna i ostatni odcinek renty lub ostatni wyciąg z rachunku bankowego.

4. Indywidualna działalność gospodarcza - dokumenty zależne od formy rozliczenia z US .

5. Rolnik - zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego.

6. Umowa agencyjna, kontrakt, umowa zlecenie, umowa o dzieło - kopia umowy oraz kopia złożonego w Urzędzie Skarbowym zeznania o wysokości dochodu osiagniętego w ostatnim okresie podatkowym. Jeśli brak - pisemne zaświadczenie o łącznej kwocie wynagrodzeń pieniężnych wypłaconej danej osobie za okres 6 miesięcy, wystawione przez podmiot zatrudniający tę osobę oraz zaświadczenie o kontynuacji umowy.

Czy PIT za ostatni rok też jest podstawą do obliczania zdolności kredytowej?

W przypadku zatrudnienia w formie umowy o pracę zdolność kredytowa jest wyliczana na podstawie udokumentowania miesięcznego wynagrodzenia (wyciąg bankowy, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach). PIT roczny za ostatni rok podatkowy jest podstawą do obliczenia zdolności kredytowej dla osób, które posiadają indywidualną działalność gospodarczą.

Czy jest możliwość uruchomienia limitu online?

Limit w rachunku nie jest uruchamiany online. Należy złożyć wniosek o limit korzystając z centrum wniosków. Następnie wniosek jest weryfikowany przez Departament Kredytowy. Po podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej bank wysyła pocztą umowę linii kredytowej. Dokument należy podpisać i odesłać na adres korespondencyjny banku. Po otrzymaniu umowy środki linii kredytowej są udostępniane w rachunku.

Czy można otworzyć nowy rachunek od razu z dostępnym limitem?

O linię kredytową można wnioskować, posiadając przez minimum 6 miesięcy konto w Toyota Bank.

Czy mogę przenieść limit z innego banku?

Tak, istnieje możliwość zawnioskowania o przeniesienie limitu kredytowego z innego banku. Warunkiem udzielenia linii kredytowej jest posiadanie minimum 6-miesięcznej historii konta w Toyota Bank. Jeżeli warunek jest spełniony, wniosek zostaje przekazany do departamentu kredytowego w celu ostatecznej weryfikacji oraz zapoznania się z dokumentami finansowymi, które potwierdzają wysokość i źródło dochodu.

Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać limit kredytowy w koncie?

Podstawowym warunkiem udzielenia linii kredytowej jest posiadanie minimum 6-miesięcznej historii konta w Toyota Bank. W niektórych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty finansowe lub zabezpieczenia, o których poinformuje doradca Toyota Bank.

Jak mogę podwyższyć kwotę dostępnego limitu?

W celu podwyższenia kwoty dostępnego limitu należy ponownie wypełnić wniosek o limit oraz podać w nowym wniosku kwotę limitu, którym jesteśmy zainteresowani. Wniosek zostaje poddany standardowej procedurze kredytowej.

Czy uzyskując dochody za granicą mogę otrzymać limit kredytowy?

Tak, należy udokumentować miesięczne wynagrodzenie, dostarczając do banku wyciąg z bankowości internetowej za okres 3 miesięcy lub zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach netto z 3 ostatnich miesięcy.

Czy są wymagane minimalne miesięczne spłaty wykorzystanego limitu odnawialnego?

Tak, należy dokonywać minimalnych miesięcznych wpłat na konto w wysokości nie niższej, niż wskazana w umowie linii kredytowej.

Czy pełnoletność jest wymagana do otrzymania limitu kredytowego?

Linia kredytowa może być przyznana osobie, która posiada konto w Toyota Bank od min. 6 miesięcy, ukończyła 18 rok życia i posiada regularne wpływy na rachunek z tytułu wynagrodzenia.

Od czego zależy przedłużenie limitu kredytowego na kolejny rok?

Linia kredytowa jest automatycznie odnawiana na kolejny rok, jeśli spełnione zostały warunki określone w umowie, m.in. wymagane wpłaty miesięczne na rachunek.

W jaki sposób mogę przesłać dokumenty wymagane do decyzji kredytowej?

Dokumenty wymagane do decyzji kredytowej można przesłać na adres email dokumenty@toyotabank.pl na numer fax 22 488 55 51 lub pocztą na adres banku.

Od kiedy naliczane są odsetki w limicie kredytowym?

Bank nalicza odsetki za każdy dzień wykorzystania linii kredytowej do dnia poprzedzającego spłatę zadłużenia.

W jaki sposób mogę dokonać spłaty limitu kredytowego?

Spłata limitu kredytowego następuje poprzez wykonanie przelewu na rachunek, w którym jest uruchomiona linia kredytowa.

Jak zrezygnować z limitu w rachunku?

W celu wypowiedzenia umowy linii kredytowej należy przesłać do banku pisemne wypowiedzenie umowy. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Pismo należy wysłać na adres banku.

Czy limit odnawia się automatycznie?

Limit linii kredytowej jest odnawialny. Umowa linii kredytowej jest automatycznie przedłużana na kolejne okresy 12-sto miesięczne, na niezmiennych warunkach. Należy jednak pamiętać, aby spełnić warunki określone w umowie oraz regulaminie.