Słownik pojęć bankowych

Słownik pojęć bankowych

Poznaj najczęściej używane pojęcia w bankowości.

   

  Aplikacja „Mobilna Autoryzacja Toyota Bank” – mobilna aplikacja służąca do autoryzacji (potwierdzania) logowania i realizacji transakcji zlecanych w systemie bankowości elektronicznej (internetowej). Aplikacja zastąpiła wydawanego do tej pory tokena RSA. Może być zainstalowana na dowolne urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z systemem Android (od wersji 6) lub iOS (od wersji 9).

  Token to elektroniczne urządzenie, wydawane przez Bank do 11 sierpnia 2019 r. Służyło do generowania kodów, uwierzytelniających operacje dokonywane za pośrednictwem bankowości elektronicznej (internetowej). W związku z koniecznością dostosowania produktów i usług banku do wymogów dyrektywy PSD2 Toyota Bank całkowicie wyłączył i zrezygnował z obsługi tokenów.

  Karta debetowa to karta wydawana do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Służy do wykonywania płatności bezgotówkowych oraz wypłaty pieniędzy z bankomatów. Użytkując kartę debetową możesz korzystać jedynie z własnych, zgromadzonych na koncie środków. Chyba, że na Twoim rachunku osobistym znajduje się przyznana przez bank linia kredytowa. W takim przypadku możesz korzystać ze środków w ramach określonego limitu.

  Karta kredytowa jest rodzajem kredytu, udzielonego przez bank. Użytkując kartę kredytową, możesz korzystać ze środków finansowych w ramach przyznanego przez bank limitu. Karta służy przede wszystkim do wykonywania płatności w sklepach oraz punktach usługowych. Przy jej użyciu możesz także wypłacać pieniądze z bankomatów. Takie operacje wiąże się jednak z reguły z koniecznością uiszczenia wysokiej prowizji.

  Saldo to kwota środków na rachunku bankowym, nie pomniejszona o blokady, czyli nierozliczone jeszcze transakcje. Saldo dostępnych środków określa natomiast kwotę, z której w danej chwili może skorzystać właściciel rachunku. Jego to suma środków na koncie, powiększona o kwotę kredytu odnawialnego lub salda debetowego i pomniejszona o środki nierozliczone.

  Wyciąg jest dokumentem bankowym, przedstawiającym wszystkie transakcje na rachunku, zrealizowane w konkretnym okresie. Na wyciągu znajdują się:

  • uznania i obciążenia rachunku,
  • księgowania odsetek i prowizji,
  • informacje o saldzie rachunku na początku i końcu okresu rozliczeniowego.

  Potwierdzenie przelewu to dokument bankowy, możliwy do wygenerowania poprzez system bankowości internetowej. Stanowi potwierdzenie dokonania transferu środków pieniężnych.

  Tabela opłat i prowizji to przedstawione w formie tabeli zestawienie wszystkich kosztów i opłat dotyczących konkretnego produktu finansowego, np. kredytu lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

  Tabela oprocentowania to przedstawione w formie tabeli zestawienie oprocentowania konkretnego produktu finansowego, np. konta oszczędnościowego lub lokaty.

  Limity transakcyjne to określone ilościowo i kwotowo pułapy maksymalnego wykorzystania środków pieniężnych. Mogą one przybierać formę:

  • limitów czasowych (np. dziennych lub miesięcznych) - określających maksymalną kwotę transakcji, możliwą do wykonania w danym dniu lub miesiącu;
  • limitów pojedynczej transakcji - określających maksymalną wysokość pojedynczej transakcji, np. przelewu internetowego.

  Serwis assistance to pakiet usług, który w zależności od wybranej opcji obejmuje pomoc w razie nieprzewidzianych sytuacji na drodze, organizację pomocy medycznej, usługi Concierge’a czy ochronę na wypadek drobnych szkód i awarii sprzętu domowego oraz urządzeń codziennego użytku. W Toyota Banku serwisy assistance są dostępne dla klientów posiadających kartę kredytową lub konto z kartą debetową.

  Współwłaściciel to osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca takie same prawa do rachunku bankowego, jak jego właściciel. Współwłaścicielem rachunku może być zarówno osoba spokrewniona, jak również niespokrewniona z właścicielem konta.

  Pełnomocnik to osoba powołana przez właściciela konta do wykonywania w jego imieniu określonych czynności. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego może być ogólne lub szczególe.

  • Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do wykonywania wszystkich czynności w ramach umowy rachunku bankowego. Może to być dokonywanie wypłat z bankomatów, wykonywanie przelewów czy zamknięcie konta.
  • Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do wykonywania jedynie określonych, ustalonych wcześniej czynności, np. zlecania przelewów pieniężnych.

  NRB to numer rachunku bankowego, czyli standard, w jakim zapisywane są numery kont bankowych. W Polsce składa się on z 26 cyfr. 2 pierwsze to cyfry sumy kontrolnej, 8 kolejnych identyfikuje bank, a 16 ostatnich oznacza rachunek klienta.

  IBAN to międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych stworzony do obsługi płatności w Unii Europejskiej. Niezbędny przy wykonywaniu przelewów SEPA.

  Kod CVV to ostatni, trzycyfrowy numer umieszczony na pasku podpisu na odwrocie karty kredytowej.
  Służy zachowaniu niezbędnego bezpieczeństwa podczas transakcji internetowych, realizowanych przy użyciu karty.

  Odsetki to koszt, naliczony za korzystanie z pożyczonego kapitału. Wysokość odsetek zależy od aktualnej wysokości stóp procentowych, wysokości pożyczonej kwoty oraz okresu kredytowania.
  W przypadku depozytów i kont oszczędnościowych, wartość odsetek określa zysk z inwestycji.
  Podawana jest zazwyczaj w skali roku.

  Kod PIN (Personal Identification Number) to unikalny numer, składający się z 4 cyfr. Generowany automatycznie przez bank zabezpiecza transakcje wykonywane przy użyciu karty płatniczej. Niezbędny przy wypłatach pieniędzy z bankomatów oraz przy realizacji płatności w punktach handlowych, posiadających terminale POS. Istnieje możliwość samodzielnej zmiany kodu poprzez system bankowości telefonicznej lub elektronicznej (internetowej).

  PIN do aplikacji to unikalny numer, zawierający od 5 do 8 znaków, który służy do uruchamiania i potwierdzania operacji w aplikacji „Mobilna Autoryzacja Toyota Bank”. Pin do aplikacji nadaje się w procesie aktywacji aplikacji, tzw. parowaniu urządzenia z aplikacją. Można go również zmienić w menu „Ustawienia” po zalogowaniu się do aplikacji.

  Telekod to indywidualny kod, umożliwiający korzystanie z serwisu bankowości telefonicznej.

  3D Secure to usługa umożliwiająca dodatkowe zabezpieczenie płatności kartami w sklepach internetowych. Polega ona na potwierdzeniu wybranych transakcji w aplikacji Mobilna Autoryzacja lub jednorazowym hasłem SMS.

  Transakcja zbliżeniowa Pay Wave umożliwia dokonanie płatności bezgotówkowej poprzez zbliżenie karty wyposażonej w tą funkcjonalność do terminala POS . Płatności do 50 zł mogą być wykonywane bez konieczności wpisywania kodu PIN. W przypadku wyższych kwot lub przekroczeniu dozwolonego limitu transakcji bezstykowych użycie kodu PIN będzie wymagane.

  Zastrzeżenie karty to czynność polegająca na poinformowaniu banku o utracie lub zagubieniu karty debetowej lub kredytowej. Skutkiem zastrzeżenia karty będzie jej blokada. Zastrzeżenie karty niezwłocznie po jej stracie zminimalizuje ryzyko utraty środków.

  Zastrzeżenie dokumentów to czynność polegająca na poinformowaniu banku o utracie lub zagubieniu dokumentów tożsamości - dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy. Czynności tej można dokonać w dowolnym banku. Zastrzeżenie dokumentów niezwłocznie po ich stracie zminimalizuje ryzyko długofalowych, wyjątkowo niekorzystnych konsekwencji.

  Blokada karty to czynność, uniemożliwiająca wykonywanie transakcji przy użyciu karty (debetowej lub kredytowej). Blokada może wystąpić na skutek:

  • zastrzeżenia karty,
  • podejrzenia nieuprawnionego użycia karty,
  • uzasadnionych przyczyny związanych z bezpieczeństwem,
  • przekroczenia limitu transakcji,
  • braku spłaty limitu kredytowego.

  W przypadku zastrzeżenia karty, jej blokada jest nieodwracalna.

  Blokada autoryzacyjna to sposób na potwierdzenia, że konto osoby dokonującej płatności jest aktywne i posiada środki dostępne na potrzeby transakcji. Efektem blokady autoryzacyjnej będzie zmniejszenie salda Twojego rachunku o jej kwotę. Jeśli przeprowadzasz operację przy pomocy karty kredytowej, zmniejszeniu ulegnie jej limit.

  Kredyt odnawialny to stała, odnawialna linia kredytowa dostępna w rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowym. Pieniądze z kredytu odnawialnego możesz przeznaczyć na dowolny cel. Każda wpłata na rachunek zmniejsza kwotę zadłużenia.